Všeobecné obchodní podmínky

wflow.com
wflow.com Czech Republic s.r.o.
Pobřežní 34
186 00 Praha 8
IČO: 072 12 241

Platné od 1. apríla 2024

1. Podmienky poskytovania služieb

1.1. Tieto podmienky poskytovania služieb (ďalej len "Zmluva" alebo "Podmienky") predstavujú dohodu medzi Vami (ďalej len "vy" alebo "Zákazník") a spoločnosťou wflow.com Czech Republic s.r.o., IČO: 072 12 241, so sídlom Pobřežní 658/34, Karlín, 186 00 Praha 8, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka: C 295488 (ďalej len "wflow.com" alebo "my"). wflow.com je online platforma, ktorá svojim používateľom ("Zákazníci") ponúka bezpečný prenos a obežný dokladov a ich spoľahlivé a bezpečné archivovanie. Aby ste mohli používať naše webové stránky wflow.com (ďalej len "Webové stránky") a všetky pridružené webové stránky vrátane mobilných webových stránok a aplikácií, ktoré vlastníme a prevádzkujeme my, naši predchodcovia alebo právni nástupcovia alebo naše pridružené spoločnosti (súhrnne "Platforma"), a používať všetky služby, aplikácie, softvér, funkcie a produkty, ktoré sú prístupné prostredníctvom Platformy a ktoré odkazujú na túto Zmluvu, či už sú poskytované nami alebo našimi pridruženými spoločnosťami (súhrnne "Služby"), musíte si tieto Podmienky prečítať, súhlasiť s nimi, vziať ich na vedomie a prijať ich. Vaša Zmluva s nami zahŕňa aj Zásady ochrany osobných údajov dostupné na adrese https://www.wflow.com/gdpr a Zásady používania súborov cookies dostupné na adrese https://wflow.com/cs/cookies.

1.2. Podpísaním Cenovej ponuky alebo kliknutím na tlačidlo súhlasu s Podmienkami, keď vám je táto možnosť sprístupnená, uzatvárate so spoločnosťou wflow.com zmluvu o využívaní Služby (ďalej tiež "Zmluva"), ktorej súčasťou sú Podmienky. Používaním našich Služieb potvrdzujete, že ste si tieto Podmienky prečítali, porozumeli im a súhlasíte s nimi. Ak týmto Podmienkam nerozumiete, neprijímate ich alebo s nimi nesúhlasíte, nie ste oprávnení Služby používať.

1.3. wflow.com si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek v primeranom rozsahu zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť časti týchto Podmienok, najmä v prípade zmien právnych predpisov alebo zmlúv so svojimi dodávateľmi. Zmeny vám budú oznámené e-mailom alebo oznámením na Platforme. Zmeny nadobúdajú účinnosť k uvedenému dátumu, ktorý bude aspoň 30 dní od dňa oznámenia zmien, a vzťahujú sa na všetko následné využívanie Služby.

1.4. Ak so zmenou nesúhlasíte, môžete Zmluvu vypovedať s účinnosťou po uplynutí 1-mesačnej výpovednej doby, ktorá začína bežať prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede, pričom výpoveď musí byť doručená spoločnosti wflow.com pred dátumom účinnosti zmeny. V prípade výpovede podľa tohto odseku platia po výpovednej dobu aktuálne platné Podmienky. Vaše ďalšie používanie Služieb po nadobudnutí účinnosti zmien znamená, že tieto zmeny prijímate a súhlasíte s nimi.

2. Zákaznícky účet

2.1. Pri vytváraní účtu nám musíte poskytnúť presné informácie v dobrej viere a zároveň sa zaväzujete, že ich budete udržiavať aktualizované, ak dôjde k zmene. Vytvorením účtu v mene spoločnosti nám zaručujete, že máte všetky potrebné oprávnenia na to zaviazať túto spoločnosť k týmto Podmienkam (ďalej len "Účet").

2.2. Na vytvorenie Účtu budeme potrebovať nasledujúce informácie:

 • Meno;

 • E-mailovú adresu spoločnosti;

 • Názov spoločnosti;

 • Telefónne číslo;

 • Heslo.

2.3. Ste zodpovední za bezpečnosť vášho Účtu a za všetku aktivitu na Účte v dobe, keď je na Účte niekto prihlásený. Ak sa domnievate, že váš Účet bol napadnutý, neprodlenne nás kontaktujte na adrese support@wflow.com.

3. Zákazníci

3.1. Vy ako Zákazník alebo akýkoľvek koncový používateľ, ktorému udelíte prístup k svojmu Účtu, ste oprávnení používať Služby uvedené v Cenovej ponuke ďalej špecifikované v čl. 8 týchto Podmienok (ďalej len "Používatelia").

3.2. Pri vytváraní Účtu budete musieť nastaviť svoje prihlasovacie údaje. Ak vám Účet vytvoríme, zašleme vám pozvánku, po jej rozkliknutí budete vyzvaní k vytvoreniu prihlasovacích údajov.

3.3. Zoznam Používateľov môžete aktualizovať tak, že nám zašlete e-mail na adresu: sales@wflow.com.

4. Odstránenie a pozastavenie Účtu

4.1. Ak si prajete svoj Účet trvalo odstrániť, kontaktujte nás prosím e-mailom na adrese support@wflow.com.

4.2. Váš Účet môžeme kedykoľvek zmazať alebo pozastaviť podľa vlastného uváženia.

4.3. Tieto Podmienky zostávajú v platnosti, aj keď už u nás nemáte Účet.

5. Rozsah služieb

5.1. Služby, ktoré vám wflow môže poskytnúť, zahŕňajú okrem iného nahrávanie účtovných dokladov, vytiežovanie dát, prepojenie s inými systémami, schvaľovanie faktúr a ukladanie týchto dokladov. Úplný rozsah služieb je uvedený na našich Webových stránkach.

5.2. Spoločnosť wflow.com si vyhradzuje právo aktualizovať, meniť alebo ukončiť určité funkcie poskytovaných Služieb podľa vlastného uváženia. Ak by spoločnosť wflow.com odstránila nejakú funkciu bez náhrady a takáto zmena mala podstatný vplyv na poskytované Služby, pokúsime sa vás o tom informovať vopred, ak to bude možné. V takom prípade môžete Zmluvu vypovedať s účinnosťou po uplynutí 1-mesačnej výpovednej doby, ktorá začína bežať prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede, pričom výpoveď musí byť doručená spoločnosti wflow.com do 1 mesiaca od uskutočnenia zmeny.

5.3. wflow.com sa zaväzuje poskytovať Zákazníkovi službu hotline (help-desk) od pondelka do piatku od 9:00 do 17:00 hodín s výnimkou štátnych sviatkov v Českej republike na adrese support@wflow.com alebo prostredníctvom platformy INTERCOM integrovanej na Webovej stránke.

6. Povinnosti týkajúce sa používateľského obsahu podľa nariadení EÚ

6.1. Za všetku činnosť na vašom Účte nesiete zodpovednosť vy. Váš Účet môžete používať spôsobom, ktorý možno považovať za primeraný, obvyklý a ktorý nezneužíva práva alebo oprávnené záujmy spoločnosti wflow.com alebo tretích strán. Mimo iného je tak zakázané v rámci používania Služieb nahrávať doklady, ktoré sú nezákonné alebo irelevantné, ďalej je zakázané zneužívať koncové body API odosielaním zbytočných dopytov. Účet je spojený s vami a nesmie byť používaný iným subjektom, predaný inému subjektu alebo prevedený na iný subjekt. Porušenie tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

6.2. Ak na vašom Účte zistíme obsah, ktorý porušuje tieto Podmienky, môžeme takýto obsah podľa vlastného uváženia odstrániť alebo vám na primeranú dobu a po vydaní predchádzajúceho upozornenia pozastaviť poskytovanie Služieb a prístup k Používateľskému účtu. Ďalej ak oznamovateľ, ktorým môžete byť vy alebo iný Používateľ (ďalej tiež "Oznamovateľ"), často podáva zjavne neodôvodnené oznámenie, môže mu wflow.com po vydaní predchádzajúceho upozornenia pozastaviť vybavovanie oznámenia. Pri rozhodovaní v týchto prípadoch zohľadní wflow.com počty položiek zjavne nezákonného obsahu alebo zjavne nepodložených oznámení podaných v určitom období, ich podiel vo vzťahu k celkovému počtu informácií či oznámení, závažnosť zneužitia, povahu nezákonného obsahu, dôsledky takého zneužitia a úmysel príjemcu služby, osoby, subjektu alebo sťažovateľa, ak je možné ho vyvodiť.

6.3.wflow.com prijíma všetky oznámenia obsahujúce informácie o výskyte používateľského obsahu (najmä fotografie, videá, texty recenzií) na Platforme, ktorý Oznamovateľ (napr. Používateľ) považuje za nezákonný. Oznamovateľ môže oznámenie zaslať wflow.com na e-mailovú adresu support@wflow.com.com. wflow.com umožňuje, aby oznámenie obsahovalo aspoň tieto informácie:

6.3.1. dostatočne podložené vysvetlenie dôvodov, prečo oznamovateľ tvrdí, že dotknutý obsah je nezákonný,

6.3.2. jednoznačný údaj o presnom elektronickom umiestnení obsahu, napríklad presnú adresu URL, a v prípade potreby ďalšie informácie umožňujúce identifikovať nezákonný obsah v závislosti na jeho type,

6.3.3. meno alebo názov osoby podávajúcej oznámenie a jej e-mailovú adresu, to neplatí, pokud oznamujete obsah, o ktorom máte za to, že predstavuje trestný čin uvedený v článcích 3 až 7 smernice 2011/93/EU,

6.3.4. prehlásenie potvrdzujúce, že sa osoba alebo subjekt podávajúci oznámenie v dobrej viere domnieva, že informácie a tvrdenia obsiahnuté v oznámení sú presné a úplné.

6.4. Ak oznámenie obsahuje elektronické kontaktné informácie osoby podávajúcej oznámenie, wflow.com zašle Oznamovateľovi bez zbytočného odkladu potvrdenie o prijatí oznámenia. Bez zbytočného odkladu ho tiež upovedomí o svojom rozhodnutí s ohľadom na informácie, ktorých sa oznámenie týka, a poskytne mu informácie o dostupných možnostiach nápravy v súvislosti s týmto rozhodnutím. Ak sa wflow.com dozvie o protiprávnej činnosti, nezákonném obsahu alebo obsahu neslučiteľnom s Podmienkami, môže prijať opatrenia k jeho odstráneniu alebo k znemožneniu prístupu k nemu. Prípadne môže wflow.com Používateľovi uložiť obmedzenia spočívajúce v priradení horšej pozície obsahu vo vyhľadávaní, pozastavení, ukončení alebo inom obmedzení peňažných platieb, pozastavení alebo ukončení poskytovania Služby takému Používateľovi alebo pozastavení alebo zrušení Používateľského účtu. V takom prípade poskytne wflow.com všetkým dotknutým Používateľom jasné a konkrétne odôvodnenie takého obmedzenia. Ak ale obsah vyhodnotí ako súladný s právnymi predpismi a Podmienkami, môže tiež rozhodnúť, že proti obsahu nezakročí.

7. Objednávka, Cenová ponuka a Cena

7.1. Ceny uvedené na našich webových stránkach sú ilustratívne a nie sú pre spoločnosť wflow záväzné.

7.2. Služby si môžete objednať vyplnením formulára alebo vyžiadaním telefonického hovoru na našich Webových stránkach alebo nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese sales@wflow.com (ďalej len "Objednávka"). Po odoslaní Objednávky vám zašleme Cenovú ponuku ("Cenová ponuka"), v prípade Vašej žiadosti spolu s návrhom zmluvy, alebo týmito Podmienkami. Cenová ponuka bude zahŕňať objednané Služby a bude platná po stanovenú dobu. Ak máte záujem Cenovú ponuku prijať, vráťte ju podpísanú v stanovenej lehote.

7.3. Prijatá Cenová ponuka tvorí súčasť tejto Zmluvy a riadi sa týmito Podmienkami. Celková výška ceny, ktorú ste povinní zaplatiť spoločnosti wflow.com, bude vždy závisieť na celkovom súčte všetkých aktívnych Používateľov a počtu vyťažených dokladov v danom mesiaci a riadi sa Cenovou ponukou ("Cena"). Ak sa výslovne nedohodneme inak, tak minimálna dĺžka predplatného obdobia činí 3 mesiace. Kratšie predplatné obdobie vám z dôvodu počiatočnej investície spojenej s implementáciou nemôžeme ponúknuť.

7.4. Ak si prajete zmeniť prijatú Cenovú ponuku, napr. zmeniť počet aktívnych Používateľov, môžete tak učiniť vo svojom Účte alebo nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese support@wflow.com.

7.5. Všetky ceny sú uvedené bez DPH a k Cene bude vždy pripočítaná DPH v súlade s platnými právnymi predpismi.

7.6. Spoločnosť wflow.com môže podľa svojho uváženia meniť ceny, zaviesť nové poplatky alebo zvýšiť ceny. Prípadné zmeny vám budú oznámené e-mailom alebo oznámením na Platforme a nabudú účinnosť počiatkom ďalšieho predplatného obdobia. Odsek 1.4. Podmienok sa uplatní obdobne s tým, že prípadná výpoveď musí byť doručená wflow.com pred dátumom zahájením ďalšieho predplatného obdobia. Výnimku tvorí situácia, keď si navyšujete počet používateľov alebo iných metrík, v takom prípade platia nové ceny pre všetkých používateľov a iné metriky dokúpené po oznámení zmeny cien už od okamihu ich dokúpenia, nie až od ďalšieho predplatného obdobia.

7.7. Nad rámec predchádzajúcich ujednaní, Cena sa každý rok vždy k 1. marcu alebo inému dátumu určenému spoločnosťou wflow.com automaticky zvyšuje o mieru inflácie vyjadrenú prírastkom priemerného ročného indexu spotrebiteľských cien za uplynulý kalendárny rok vyhlásenou Českým štatistickým úradom. Ak Český štatistický úrad prestane tento údaj vyhlasovať, tak bude využitý údaj, ktorý ho nahrádza, alebo ktorý sa mu bude najviac blížiť. Navýšenie sa zaokrúhli na celé desaťkoruny nahor. Navýšenie sa uplatní iba, ak miera inflácie prekročí od posledného navýšenia ceny podľa tohto odseku 5 %.

8. Platby

8.1. Cena môže zahŕňať určitý počet vyťažených dokladov / časových razítk / organizácií / miesta na úložisku / iných jednotiek pre predplatné obdobie. Ste povinní zaplatiť predplatné, aj keď nevyužijete všetky jednotky. V takom prípade nevyužité jednotky propadajú bez náhrady. V prípade ukončenia Zmluvy sa cena za nevyužité jednotky nevracia.

8.2. Predplatné je splatné vopred na základe faktúry vystavenej pred začiatkom alebo na začiatku každého predplatného obdobia za Služby poskytované v takom období. Ak v niektorom období prekročíte dohodnutý počet jednotiek, zaplatíte poplatok za nadmerné užívanie. Poplatky za nadmerné užívanie sú splatné spolu s ďalšou faktúrou, avšak wflow.com ich môže kedykoľvek fakturovať samostatne.

8.3. Ak sa dostanete do omeškania s platbou akejkoľvek dlžnej čiastky, môže vám wflow.com naúčtovať zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.

9. Zabezpečenie

9.1. Akákoľvek databáza, ktorá sa skladá z údajov zadaných Zákazníkom pri používaní poskytovaných Služieb, je majetkom Zákazníka a Zákazník zodpovedá za jej obsah ("Údaje"). Účelom Platformy je len uľahčiť Zákazníkovi používanie Údajov a wflow.com nenesie zodpovednosť za žiadne škody vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek porušenia bezpečnosti alebo integrity Údajov zo strany Zákazníka.

9.2. Spoločnosť wflow.com vynaloží primerané úsilie na riadne zabezpečenie Údajov proti strate, narušeniu alebo neoprávnenému prístupu v súlade so štandardnou praxou. Zabezpečenie Údajov je realizované na úrovni Platformy s využitím štandardnej ochrany proti útokom (napr. komunikácia so serverom je šifrovaná bezpečnostným certifikátom SSL, prihlásenie do aplikácie prebieha prostredníctvom protokolu OAuth 2.0, údaje na serveroch sú šifrované 256bitovým algoritmom AES). Platformu hostujeme u popredného poskytovateľa profesionálnych služieb infraštruktúry B2B a prijímame nevyhnutné opatrenia na minimalizáciu rizika akéhokoľvek narušenia bezpečnosti alebo integrity Údajov.

9.3. Vzhľadom na to, že Platforma je cloudový nástroj určený okrem iného na prácu s údajmi, môže spoločnosť wflow.com ako spracovateľ pre Zákazníka pri plnení Zmluvy spracovávať osobné údaje tretích osôb, ktoré Zákazník na Platformu nahral alebo ich prostredníctvom nej zhromaždil ("Osobné údaje"). Toto spracovanie sa riadi zmluvou o spracovaní osobných údajov, ktorého obsah tvorí prílohu č. 1 týchto Podmienok, a stáva sa tak nedeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zodpovedáte za to, že ste oprávnení wflow.com predložiť všetky vaše údaje a že ich užívaním a spracovaním za účelom poskytovania Služby nedôjde k porušeniu práv tretích osôb, najmä práv duševného vlastníctva, práv na ochranu súkromia alebo povinností stanovených právnymi predpismi. Musíte informovať osoby, ktorých osobné alebo iné údaje wflow.com predáte za účelom poskytovania Služby, o takomto predaní údajov wflow.com ako spracovateľovi, prípadne získať súhlas s takýmto predaním osobných údajov, ak je to nevyhnutné.

10. Duševné vlastníctvo

10.1. Spoločnosť wflow.com investovala značné úsilie a zdroje do vývoja svojho duševného vlastníctva, vrátane Platformy, Služieb a akéhokoľvek ďalšieho softvéru, vlastností, funkcií, dizajnu, autorských diel akéhokoľvek druhu, informácií alebo iných materiálov, ktoré vám sprístupnila ("Duševné vlastníctvo"). wflow.com vám týmto udeľuje právo používať Duševné vlastníctvo na účely používania Služieb a/nebo Platformy "tak, ako sú" na nevýhradnej báze, bez akýchkoľvek ďalších záruk než tých, ktoré sú uvedené v týchto Podmienkach, a to po dobu poskytovania Služieb. Zároveň s týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetko Duševné vlastníctvo zostáva výhradným vlastníctvom spoločnosti wflow.com a ich dodávateľov a v žiadnom okamihu nezískavate iné práva než tie, ktoré vám sú výslovne udelené týmito Podmienkami, pokiaľ vám wflow.com nedá predom písomný súhlas. wflow.com si vyhradzuje právo odobrať prístup Zákazníka k akémukoľvek Duševnému vlastníctvu po ukončení poskytovania Služieb.

10.2. Ďalej sa zaväzujete, že sa nebudete pokúšať o zpätné inžinierstvo alebo akýkoľvek iný prístup ku zdrojovému kódu akéhokoľvek Duševného vlastníctva. Bez ohľadu na toto obmedzenie nesmiete obchádzať technické ochrany alebo iné obmedzenia spojené s Platformou alebo Službami, s výnimkou prípadov, keď je takáto činnosť výslovne povolená príslušnými právnymi predpismi. Nesmiete používať Duševné vlastníctvo na vytváranie akéhokoľvek softvéru, ktorý je podobný Službám. Nesmiete obchádzať žiadne technologické ochranné opatrenia v Službách a/nebo Platforme ani ochranné opatrenia s nimi súvisiace a ďalej nesmiete umožniť prístup k Službám neautorizovaným aplikáciám tretích strán.

10.3. Ak nám poskytnete spätnú väzbu k Službám, napríklad odporúčania na vylepšenie alebo funkcie, nebude takáto spätná väzba považovaná za dôvernú a chránenú a implementácia tejto spätnej väzby je vlastníctvom wflow.com a môže sa stať súčasťou nášho Duševného vlastníctva, bez toho, aby vám za to bola poskytnutá náhrada.

10.4. Každá zo strán tejto Zmluvy má právo používať na svojich webových stránkach a vo svojich marketingových materiáloch logo a názov druhej strany a udeľuje tejto druhej strane v tomto rozsahu odvolateľnú licenciu.

11. Dôverné informácie

11.1.wflow.com aj Zákazník súhlasia s tým, že všetky finančné, obchodné a technické informácie (napr. obchodné a marketingové plány a stratégie, obchodné vzťahy, informácie o dodávateľoch a zákazníkoch, zdrojové kódy a obchodné tajomstvá), vrátane akýchkoľvek informácií oznámených spoločnosťou wflow.com alebo Zákazníkom alebo v ich mene v súvislosti s poskytovaním Služieb, ktoré sú takého charakteru, že by mali byť rozumne považované za dôverné a citlivé, predstavujú "Dôverné informácie" každej strany. Dôverné informácie nezahŕňajú údaje súvisiace s využívaním Služby, vrátane štatistických a výkonnostných informácií súvisiacich s prevádzkou Služby, ktoré využívame v anonymizovanej podobe. Uzavretím Zmluvy, prípadne okamihom vytvorenia takýchto údajov, nám postupujete práva vzťahujúce sa k údajom podľa predchádzajúcej vety.

11.2. wflow.com a Zákazník vyhlasujú a zaručujú, že budú Dôverné informácie uchovávať v tajnosti a učinia všetky primerané opatrenia, aby zabránili neoprávnenému prístupu k nim, a že ich nebudú zverejňovať ani používať, s výnimkou plnenia svojich povinností a výkonu svojich práv podľa tejto Zmluvy.

11.3. Vyššie uvedené povinnosti sa nevzťahujú na Dôverné informácie, ktoré sú (a) ich príjemcom už preukázateľne skôr známe bez akéhokoľvek obmedzenia; (b) preukázateľne a oprávnene poskytnuté príjemcom tretíou stranou bez akéhokoľvek obmedzenia; (c) všeobecne dostupné verejnosti bez porušenia týchto Podmienok; (d) nimi nezávisle vyvinuté bez odkazu na Dôverné informácie zverejniteľa alebo bez ich použitia; alebo (e) použité alebo zverejnené s výslovným súhlasom zverejniteľa.

11.4. Ak je príjemca povinný zverejniť Dôverné informácie na základe súdneho alebo správneho konania alebo príkazu, je povinný čo najskôr a pred akýmkoľvek takýmto zverejnením poskytnúť druhej strane dostatočné oznámenie a primeranú pomoc, aby mohla takýto požiadavok alebo príkaz napadnúť, ak tak chce urobiť.

11.5. Povinnosti podľa tohto článku zostávajú v platnosti aj po ukončení tejto Zmluvy po dobu troch (3) rokov.

12. Aplikácia tretích strán

12.1. Na prihlásenie do používateľského účtu a využívanie prípadných ďalších funkcií môžete wflow.com udeliť prístup k svojim účtom tretích strán, ako sú Google. Prístup wflow.com k týmto účtom môžete kedykoľvek zrušiť pomocou stránky nastavení zabezpečenia príslušnej tretej strany.

12.2. V rozsahu, v akom je možné prostredníctvom Platformy pristupovať k akýmkoľvek službám, nástrojom alebo obsahu poskytovaným tretími stranami (ďalej len "Tretie strany"), platia podmienky Tretích strán a používaním Platformy výslovne vyhlasujete, že s ich podmienkami súhlasíte. Napríklad aplikácie Rossum alebo Dativery sú integrované do Platformy a ich podmienky užívania nájdete na adrese https://drive.google.com/file/d/1Lr4WbcK216CGk_r9mjyNLWkSVV42udbM/view. Ostatné Tretie strany sú uvedené na Webových stránkach.

12.3. wflow.com nemá kontrolu nad fungovaním Tretích strán. Preto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že wflow.com nenesie zodpovednosť za škody spôsobené používaním alebo spoliehaním sa na obsah alebo služby Tretích strán. V prípade, že dôjde k problému u Tretích strán, tak môžete uplatniť práva vyplývajúce z obchodných podmienok týchto Tretích strán.

13. Obmedzenie zodpovednosti

13.1. wflow.com nenesie zodpovednosť za ušlý zisk spôsobený v súvislosti s výpadkami a inými problémami so Službami. Celková zodpovednosť wflow.com vyplývajúca z tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiaca je obmedzená na čiastku zodpovedajúcu Cene, ktorú ste nám zaplatili za využívanie Služieb počas štyroch (4) mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu udalosti, ktorá viedla k vzniku nároku, najviac však do výšky 50 000 Kč. Existencia viacerých než jedného nároku tento limit nezvyšuje. Výslovne sa vzdávate práva na náhradu škody v rozsahu presahujúcom túto čiastku.

13.2. Na účely tohto článku sú výrazy „my“ a „naša“ (a ďalšie použitia prvej osoby množného čísla) definované tak, že zahŕňajú naše dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, vedúcich pracovníkov, jednateľov, zamestnancov, zástupcov, konzultantov a poskytovateľov služieb tretích strán.

14. Upozornenie

14.1. Máme právo vykonávať zmeny a aktualizovať akékoľvek informácie obsiahnuté na našej Platforme bez predchádzajúceho upozornenia. Snažíme sa o čo najpresnejší popis každej Služby ponúkanej na Platforme. Nezaručujeme však, že špecifikácie Služieb, Ceny alebo iný obsah poskytovaný na našej Platforme sú úplné, presné, spoľahlivé, aktuálne alebo bezchybné a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi.

4.2. Platforma a Služby na nej sú poskytované „tak, ako sú“, a bez akýchkoľvek záruk. Akákoľvek záruka obchodovateľnosti, vhodnosti pre určitý účel, neporušovania práv alebo akákoľvek iná záruka je vylúčená v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi.

14.3. Zrieknutie sa zodpovednosti podľa tohto článku sa vzťahuje tiež na naše dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti a poskytovateľov služieb tretích strán.

15. Odškodnenie

15.1. V rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi nás odškodníte za všetky straty a záväzky, vrátane poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vyplývajú z týchto Podmienok alebo súvisia s vaším využívaním našich Služieb a/nebo Platformy. Vyhradzujeme si právo výlučnej kontroly nad presadzovaním a obhajobou akýchkoľvek nárokov, na ktoré sa vzťahuje tento článok. Ak sa rozhodneme toto právo uplatniť, súhlasíte s tým, že nám poskytnete všetku potrebnú spoluprácu.

15.2. Vaša povinnosť odškodniť nás podľa tohto článku sa vzťahuje tiež na naše dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, vedúcich pracovníkov, jednateľov, zamestnancov, ďalších zástupcov a poskytovateľov služieb tretích strán.

16. Doručovanie

16.1. Oznámenie alebo iné sdelenie sa považuje za riadne učinené a účinné, ak:

16.1.1. bolo odoslané na e-mailovú adresu druhej strany, súhlasíte s tým, že vám môžeme zasielať oznámenia na e-mailovú adresu zadanú pri vytváraní Používateľského účtu, pre zasielanie newsletteru, alebo inú e-mailovú adresu, prostredníctvom ktorej s nami komunikujete; alebo

16.1.2. druhá strana doručenie zmarila alebo odmietla.

16.2. Ak je možné za deň doručenia podľa vyššie uvedených pravidiel považovať viac než jeden deň, je dňom účinného doručenia ten deň, ktorý nastane skôr.

17. Doba trvania a ukončenia Zmluvy

17.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

17.2. Strany môžu Zmluvu vypovedať z akéhokoľvek dôvodu na základe trojmesačnej písomnej výpovede (vrátane e-mailu) zaslanej druhej strane v súlade s článkom 16. Výpovedná doba začína bežať prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane. Výpoveď nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená druhej strane, pokiaľ strana podávajúca výpoveď vo výpovedi neurčí neskôrší dátum. Po celú dobu výpovednej doby ste povinní spoločnosti wflow.com riadne platiť Cenu a wflow.com je povinná vám poskytovať Služby. Pre vylúčenie všetkých pochybností, vypovedaním predplatenej Služby nevzniká Zákazníkovi právo na vrátenie zaplatenej Ceny, a to ani časti zodpovedajúcej cene za nevyužité mesiace Služby či vyťažovaciu a/nebo inú kapacitu.

17.3. Táto Zmluva môže byť tiež okamžite vypovedaná, ak niektorá zo strán podstatne poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy. Za závažné porušenie sa považuje najmä (i) vznik dôvodov pre odstúpenie od Zmluvy podľa ustanovení § 2002 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, (ii) skutočnosť, že Zákazník vstúpi do likvidácie, (iii) bude-li právoplatným rozhodnutím príslušného súdu potvrdený úpadok Zákazníka, alebo (iv) bude-li v tejto Zmluve určité porušenie povinnosti označené ako "podstatné porušenie".

17.4. Nad rámec iných prípadov vyplývajúcich zo Zmluvy alebo právnych predpisov môže wflow.com prístup ku Službe vám alebo akémukoľvek Používateľovi pozastaviť alebo ukončiť s okamžitou účinnosťou, aniž by jej z toho vznikli akékoľvek povinnosti alebo zodpovednosť, ak:

17.4.1. wflow.com obdrží príkaz súdu alebo orgánu verejnej moci, ktorý jej ukladá tak učiniť, alebo ak zistí, že orgán štátnej správy alebo iný orgán s právnou právomocou zaviedol nový, alebo upravil stávajúci, zákon, pravidlo, nariadenie, výklad alebo rozhodnutie, v jehož dôsledku by bolo plnenie ktorejkoľvek časti Zmluvy zo strany wflow.com protiprávne alebo inak nezákonné,

17.4.2. nedodržujete Zmluvu, porušujete právne predpisy, užívate Službu nad rámec udelených práv alebo k účelu, ktorý Zmluva nepovoľuje, podieľate sa na podvodných alebo nezákonných činnostiach, alebo

17.4.3. nezaplatíte akúkoľvek čiastku splatnú wflow.com v lehote splatnosti, a toto nenapravíte ani do 5 dní potom, čo vás vyzveme k úhrade.

17.5. wflow.com môže rovněž vypovedať Zmluvu s okamžitou účinnosťou a odobrať vám prístup k Platforme, ak ste v stanovenej lehote nezaplatili Cenu, a to ani v dodatočnej lehote desiatich (10) dní.

17.6. Ukončením Zmluvy nezanikajú záväzky a nároky strán, ktoré v súlade so Zmluvou a platnými právnymi predpismi trvajú aj po ukončení Zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností ide najmä o práva duševného vlastníctva, povinnosti týkajúce sa dôverných informácií a ochrany údajov, peňažné nároky a nároky na náhradu škody.

 17.7. Po ukončení Zmluvy poskytne spoločnosť wflow.com Zákazníkovi možnosť dlhodobej archivácie a/nebo jednorazovej zálohy údajov podľa aktuálneho cenníka, a to bežne používanom databázovom formáte.

18. Riešenie sporov a rozhodné právo

18.1. Tieto Podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s právom Českej republiky. Použitie kolíznych noriem je vylúčené.

18.2. Strany budú v prvej rade usilovať o mierne vyriešenie prípadných sporov vyplývajúcich z týchto Podmienok. Ak sa spor nepodarí vyriešiť mierne cestou, podlieha každý takýto spor výlučnej právomoci príslušných súdov Českej republiky.

19. Rôzne

19.1. Tieto Podmienky a zásady predstavujú úplnú dohodu medzi vami a nami a nahradzujú všetky predchádzajúce zmluvné vzťahy.

19.2. Ak je alebo kedykoľvek sa stane nejaké ustanovenie tejto Zmluvy nezákonné, neplatné alebo nevymožiteľné v akomkoľvek ohľade podľa práva akejkoľvek jurisdikcie, nebude to mať vplyv na zákonnosť, platnosť alebo vymožiteľnosť akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy v danej jurisdikcii. Ak by akékoľvek neplatné, nevymožiteľné alebo nezákonné ustanovenie bolo platné, vymožiteľné alebo zákonné, ak by bola niektorá jeho časť vypustená, použije sa toto ustanovenie s minimálnymi úpravami nevyhnutnými na to, aby bolo zákonné, platné a vymožiteľné.

19.3. Žiadne zdržanie, úkon alebo opomenutie ktorejkoľvek zo strán pri uplatňovaní akéhokoľvek práva alebo opravného prostriedku sa nepovažuje za vzdanie sa tohto alebo iného práva alebo opravného prostriedku.

19.4. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu wflow.com nemôžete započítať voči wflow.com žiadny nárok, právo či pohľadávku vyplývajúcu zo Zmluvy ani nemôžete postúpiť akúkoľvek pohľadávku za wflow.com tretej strane, avšak wflow.com môže postúpiť Zmluvu ako celok svojej pridruženej osobe aj bez vášho predchádzajúceho súhlasu.

19.5. Nadpisy článkov a odstavcov nemajú vplyv na výklad Zmluvy.

Príloha č. 1 k Podmienkam o poskytovaní služieb

ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Táto zmluva je v zmysle čl. 28 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“) uzavretá ako súčasť zmluvy medzi spoločnosťou wflow.com a zákazníkom na základe Podmienok („DPA“). Všetky pojmy použité v Podmienkach majú pre účely tohto DPA rovnaký význam. DPA sa týka spracovania osobných údajov (ako je bližšie špecifikované v článku 3. DPA) („Spracovanie“), v súvislosti s ktorými Zákazník vystupuje ako správca údajov a spoločnosť wflow.com pre Zákazníka spracováva osobné údaje v postavení spracovateľa. 

2. Povinnosti

2.1. Zákazník sa ako správca Osobných údajov zaväzuje, že bude mať po celú dobu spracovania osobných údajov na Platforme platný právny základ pre príslušné spracovanie a že bude plniť všetky svoje zákonné povinnosti voči subjektom údajov, najmä informačnú povinnosť. Zákazník sa ďalej zaväzuje okamžite odstrániť z Platformy Osobné údaje, pre ich spracovanie na Platforme nemá platný právny základ.

2.2. wflow.com sa zaväzuje spracovávať Osobné údaje iba na základe pokynov Zákazníka vyplývajúcich z DPA, prípadne na základe pokynov, ktoré Zákazník zadá prostredníctvom svojho Účtu. Pokyny sú obmedzené rozsahom povinností wflow.com vyplývajúcich z DPA. Spoločnosť wflow.com upozorní Zákazníka, ak sa domnieva, že jeho pokyny sú v rozpore s právnymi predpismi.

2.3. Údaje Zákazníka nebudú predávané do krajín mimo EÚ, t.j. do tretích krajín.

2.4. wflow.com sa zaväzuje zachovávať dôvernosť vo vzťahu ku všetkým Osobným údajom a zabezpečiť, aby všetky osoby oprávnené spracovávať Osobné údaje na strane wflow.com boli viazané zmluvnými alebo zákonnými povinnosťami mlčanlivosti, a to vrátane všetkých ďalších spracovateľov, ktorých wflow.com zapojí do spracovania. Povinnosť mlčanlivosti pretrváva aj po ukončení platnosti DPA.

2.5. Na spracovaní Osobných údajov sa ako ďalší spracovatelia na základe zmluvného vzťahu s wflow.com podieľajú:

 • Microsoft Azure, dátové centrum v Dubline, Írsko.

 • Microsoft Azure, dátové centrum v Amsterdame, Holandsko

 • Rossum Ltd, Spojené kráľovstvo

 • PDF GENERATOR API (Actual Reports OÜ)


2.6. Zákazník akožto správca udeľuje wflow.com všeobecné povolenie k vykonávaniu zmien v zapojení dílčích spracovateľov. wflow.com bude Zákazníka informovať najmenej tridsať (30) dní pred pridaním alebo výmenou dílčích spracovateľov. Zákazník môže vzniesť námietky proti zmenám týkajúcim sa dílčích spracovateľov zapojených do Spracovania do desiatich (10) kalendárnych dní od takého oznámenia. V takom prípade budú wflow.com a Zákazník v dobrej viere spolupracovať na vyriešení dôvodov námietky.

2.7. Akýkoľvek ďalší spracovateľ zapojený do Spracovania vykonávaného spoločnosťou wflow.com je zmluvne viazaný rovnakými povinnosťami ako podľa tejto Zmluvy.

2.8. wflow.com sa zaväzuje zaviesť technické a organizačné opatrenia popísané v článku 4 DPA.

2.9. wflow.com bude v primeranom rozsahu nápomocná Zákazníkovi pri plnení jeho povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv subjektu údajov, ak žiadosti subjektu údajov nie je možné riešiť priamo prostredníctvom Účtu. Ak wflow.com obdrží žiadosť adresovanú Zákazníkovi, predá ju Zákazníkovi bez zbytočného odkladu.

2.10. wflow.com bude Zákazníkovi v primeranom rozsahu nápomocná pri plnení povinností týkajúcich sa zabezpečenia Osobných údajov, ohlasovania a oznamovania prípadov porušenia zabezpečenia, posudzovania vplyvu spracovania na ochranu údajov a konzultáciách s dozorovým úradom, pričom zohľadní povahu spracovania a informácie, ktoré má Zákazník k dispozícii. wflow.com oznámi Zákazníkovi bez zbytočného odkladu každé porušenie zabezpečenia Osobných údajov, o ktorom sa dozvie.

2.11. Po ukončení Zmluvy wflow.com vymaže Osobné údaje a ich kópie, ak zákon nevyžaduje ich uchovanie. Vzhľadom na to, že Osobné údaje sú spracovávané iba v elektronickej podobe a Zákazník k nim má prístup, nie je wflow.com povinná vrátiť Osobné údaje Zákazníkovi na dátovom nosiči.

2.12. wflow.com poskytne Zákazníkovi všetky informácie nevyhnutné k preukázaniu splnenia povinností stanovených v článku 28 GDPR a uľahčí a prispieva k auditom, vrátane kontrol, vykonávaným priamo Zákazníkom alebo auditorom menovaným Zákazníkom v primeraných lehotách.

3. Popis spracovania

3.1. wflow.com bude pre Zákazníka vykonávať nižšie uvedené spracovanie Osobných údajov ako spracovateľ (iba z hľadiska poskytovania technického riešenia v podobe Platformy):

3.1.1. Subjekty a typ údajov:

 • Užívatelia Služby (identifikačné a kontaktné údaje);

 • subjekty, ktorých Osobné údaje sú uvedené v dokumentoch nahraných Zákazníkom na Platformu (identifikačné a kontaktné údaje, údaje o vzťahu k Tretej strane);

3.1.2. Druh spracovania: najmä zhromažďovanie, usporiadanie, uchovávanie, vyhľadávanie, triedenie, sprístupnenie, používanie, zmena, výmaz;

3.1.3. Účel spracovania:

 • spracovanie a archivácia účtovných dokladov pre Zákazníka;

 • správa užívateľských Účtov a ich oprávnenie;

 • zaznamenávanie prístupov/zmien vykonaných Užívateľmi Účtov;

 • vyťažovanie údajov v dokumentoch nahraných Zákazníkmi do Platformy;

3.1.4. Povaha spracovania: prevažne automatizované, čiastočne manuálne;

3.1.5. Doba trvania Spracovanie: po dobu trvania Zmluvy medzi Wflow a Zákazníkom, pokiaľ Zákazník ako správca neodstráni Osobné údaje skôr.

4. Technické a organizačné opatrenia

4.1. Wflow sa zaväzuje zaviesť a udržiavať technické a organizačné opatrenia v súvislosti so spracovaním, a to minimálne v nasledujúcom rozsahu:

 • Zabezpečené dátové centrum s certifikáciou ISO 27001 nachádzajúce sa v EÚ, v ktorom sú zavedené logické (firewall, heslá, role a oprávnenia) a fyzické opatrenia pre kontrolu prístupu (dvere, zámky, recepcia/stráž, elektronické zabezpečenie, kamerový systém);

 • Šifrovanie prenášaných dát Zákazníkov; Silná politika hesiel v Platforme a šifrovanie hesiel;

 • Povinnosť mlčanlivosti všetkých zamestnancov Wflow s možnosťou prístupu k Osobným údajom;

 • Uzatvorenie zmlúv o spracovaní údajov v súlade s článkom 28 GDPR so všetkými spracovateľmi;

 • vnútorná smernica o ochrane údajov vrátane systému kontroly prístupu k osobným údajom;

 • Pravidelné automatické zálohovanie;

 • Pravidelná revízia bezpečnostnej koncepcie.