Všeobecné obchodní podmínky

wflow.com
wflow.com Czech Republic s.r.o.
Pobřežní 34
186 00 Praha 8
IČO: 072 12 241

Kontakt: 
+420 734 114 334

support@wflow.com
sales@wflow.com

1. Podmienky poskytovania služieb

1.1. Tieto podmienky poskytovania služieb (ďalej len „Zmluva“ alebo „Podmienky“) predstavujú dohodu medzi Vami (ďalej len „vy“ alebo „Zákazník“) a spoločnosťou wflow.com Czech Republic s.r.o., IČO: 072 12 241, so sídlom Pobřežní 658/ 34, Karlín, 186 00 Praha 8, zapísanú v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka: C 295488 (ďalej len „wflow“ alebo „my“). Wflow je online platforma ponúkajúca svojim užívateľom („Zákazníci“) bezpečný prenos a obeh účtovných dokladov a ich spoľahlivú a bezpečnú archiváciu. Aby ste mohli používať naše webové stránky wflow.com (ďalej len „Webové stránky“) a všetky pridružené webové stránky, vrátane mobilných webových stránok a aplikácií, ktoré vlastníme a prevádzkujeme my, naši predchodcovia alebo právni nástupcovia alebo naše pridružené spoločnosti (súhrnne „Platforma“) ), a používať všetky služby, aplikácie, softvér, funkcie a produkty, ktoré sú prístupné prostredníctvom Platformy a ktoré odkazujú na túto Zmluvu, či už sú poskytované nami alebo našimi pridruženými spoločnosťami (súhrnne „Služby“), musíte si tieto Podmienky prečítať, súhlasiť s nimi, vziať ich na vedomie a prijať ich. Vaša Zmluva s nami zahŕňa aj Zásady ochrany osobných údajov dostupné na adrese https://wflow.com/privacy-policy a Zásady používania súborov cookies dostupné na adrese https://wflow.com/sk/cookies.

1.2. Používaním našich Služieb potvrdzujete, že ste si tieto Podmienky prečítali, porozumeli im a súhlasíte s nimi. Pokiaľ týmto Podmienkam nerozumiete, neprijímate ich alebo s nimi nesúhlasíte, nie ste oprávnení Služby používať. Tieto Podmienky predstavujú záväznú, právnu zmluvu medzi vami a spoločnosťou Wflow. 1.3. Spoločnosť Wflow si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť časti týchto Podmienok. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať, či nedošlo k zmene Podmienok. Vaše ďalšie používanie Služieb po zverejnení zmien znamená, že tieto zmeny prijímate a súhlasíte s nimi.

2. Zákaznícky účet

2.1. Pri vytváraní účtu nám musíte v dobrej viere poskytnúť presné informácie a zároveň sa zaväzujete, že ich budete udržiavať aktualizované, pokiaľ sa zmení.

Vytvorením účtu v mene spoločnosti nám zaručujete, že máte všetky potrebné oprávnenia na to zaviazať túto spoločnosť k týmto Podmienkam (ďalej len „Účet“).

2.2. Na vytvorenie Účtu budeme potrebovať nasledujúce informácie:

 • Meno;

 • E-mailovú adresu spoločnosti;

 • Názov spoločnosti;

 • Telefónne číslo;

 • Heslo.

2.3. Ste zodpovední za bezpečnosť vášho Účtu a za všetku aktivitu na Účte v čase, keď je na Účte niekto prihlásený. Pokiaľ sa domnievate, že bol váš Účet napadnutý, bezodkladne nás kontaktujte na adrese support@wflow.com.

3. Zákazníci

3.1. Vy ako Zákazník alebo akýkoľvek koncový užívateľ, ktorému udelíte prístup k svojmu Účtu, ste oprávnení používať Služby uvedené v Cenovej ponuke ďalej špecifikované v čl. 8 týchto Podmienok (ďalej len „Užívatelia“).

3.2. Pri vytváraní Účtu budete musieť nastaviť svoje prihlasovacie údaje. Ak vám Účet vytvoríme, zašleme vám pozvánku, po ktorej rozkliknutí budete vyzvaní na vytvorenie prihlasovacích údajov.

3.3. Zoznam Užívateľov môžete aktualizovať tak, že nám pošlete e-mail na adresu: sales@wflow.com.

4. Odstránenie a pozastavenie Účtu

4.1. Pokiaľ si prajete svoj Účet natrvalo odstrániť, kontaktujte nás prosím e-mailom na adrese support@wflow.com.

4.2. Váš Účet môžeme kedykoľvek zmazať alebo pozastaviť podľa vlastného uváženia.

4.3. Tieto Podmienky zostávajú v platnosti, aj keď už u nás nemáte Účet.

5. Rozsah služieb

5.1. Služby, ktoré vám wflow môže poskytnúť, zahŕňajú okrem iného nahrávanie účtovných dokladov, vyťažovanie dát, prepojenie s inými systémami, schvaľovanie faktúr a ukladanie týchto dokladov. Úplný rozsah služieb je uvedený na našich webových stránkach.

5.2. Spoločnosť wflow si vyhradzuje právo aktualizovať, meniť alebo ukončiť určité funkcie poskytovaných Služieb podľa vlastného uváženia. Pokiaľ by takáto zmena mala podstatný vplyv na poskytované Služby, pokúsime sa vás o tom informovať vopred, pokiaľ to bude možné.

5.3. wflow sa zaväzuje poskytovať Zákazníkovi službu hot-line (help-desk) od pondelka do piatku od 9:00 do 17:00 hodín s výnimkou štátnych sviatkov v Českej republike na adrese support@wflow.com alebo prostredníctvom platformy INTERCOM integrovanej na Webovej stránke.

6. Zneužitie Služieb alebo Platformy

6.1. Za všetku činnosť na vašom Účte nesiete zodpovednosť vy. Svoj Účet môžete používať spôsobom, ktorý možno považovať za primeraný, obvyklý a ktorý nezneužíva práva alebo oprávnené záujmy spoločnosti Wflow alebo tretích strán. Okrem iného ich tak nesmiete v rámci používania Služieb nahrávať dokumenty, ktoré sú nezákonné alebo irelevantné (napríklad vaše osobné fotografie), ďalej je zakázané zneužívať koncové body API odosielaním zbytočných otázok.

6.2. Účet je spojený s vami a nesmie byť používaný iným subjektom, predaný inému subjektu alebo prevedený na iný subjekt.

6.3. Pokiaľ na vašom Účte zistíme obsah, ktorý porušuje tieto Podmienky, môžeme takýto obsah podľa vlastného uváženia odstrániť. Pokiaľ sa dôvodne domnievame, že akýkoľvek obsah na našej Platforme porušuje tieto Podmienky alebo pre nás môže byť škodlivý, môžeme podľa nášho uváženia pozastaviť alebo zrušiť váš Účet.

6.4. Porušenie tohto článku sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

7. Objednávka, Cenová ponuka a Cena

7.1. Ceny uvedené na našich webových stránkach sú ilustratívne a nie sú pre spoločnosť Wflow záväzné.

7.2. Služby si môžete objednať vyplnením formulára alebo vyžiadaním telefonického hovoru na našich Webových stránkach alebo nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese sales@wflow.com (ďalej len „Objednávka“). Po odoslaní Objednávky vám zašleme Cenovú ponuku („Cenová ponuka“), v prípade Vašej žiadosti spolu s návrhom zmluvy, alebo týmito Podmienkami. Cenová ponuka bude zahŕňať objednané Služby a bude platná po stanovenú dobu. Pokiaľ máte záujem Cenovú ponuku prijať, vráťte ju podpísanú v stanovenej lehote.

7.3. Prijatá Cenová ponuka tvorí súčasť tejto Zmluvy a riadi sa týmito Podmienkami. Celková výška ceny, ktorú ste povinní zaplatiť spoločnosti Wflow, bude vždy závisieť od celkového súčtu všetkých aktívnych Užívateľov a počtu vyťažených dokumentov v danom mesiaci a riadi sa Cenovou ponukou („Cena“).

7.4. Ak si prajete zmeniť prijatú Cenovú ponuku, napr. zmeniť počet aktívnych Užívateľov, môžete tak urobiť vo svojom Účte alebo nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese support@wflow.com.

7.5. Všetky ceny sú uvedené bez DPH ak Cene bude vždy pripočítaná DPH v súlade s platnými právnymi predpismi.

7.6. Spoločnosť Wflow môže podľa svojho uváženia aktualizovať Cenovú ponuku (ďalej len „Aktualizovaná cenová ponuka“) a je povinná vám ju oznámiť spolu s dátumom, kedy táto Aktualizovaná cenová ponuka nadobudne účinnosť. Pokiaľ Aktualizovanú cenovú ponuku neprijmete, môžete túto Zmluvu vypovedať. Táto výpoveď bude platná ku dňu, kedy by Aktualizovaná cenová ponuka, ak by bola prijatá, nadobudla účinnosť.

8. Platby

8.1. Faktúru za poskytnuté Služby vám vystavíme najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý je Cena fakturovaná, iba ak zistíme informácie potrebné na fakturáciu za používanie Služby neskôr. Faktúra za (i) mesačne účtovanú Službu je splatná najneskôr do 10 dní a (ii) predplatbu Služby je splatná najneskôr do 20 dní odo dňa jej doručenia v súlade s článkom 16 týchto Podmienok.

8.2. Za dátum vystavenia faktúry sa považuje dátum uskutočnenia čiastkového zdaniteľného plnenia.

9. Zabezpečenie

9.1. Akákoľvek databáza, ktorá sa skladá z údajov zadaných Zákazníkom pri používaní poskytovaných Služieb, je majetkom Zákazníka a Zákazník zodpovedá za jej obsah („Dáta“). Účelom Platformy je iba uľahčiť Zákazníkovi používanie Dát a Wflow nenesie zodpovednosť za žiadne škody vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek porušenia bezpečnosti alebo integrity Dát zo strany Zákazníka.

9.2. Spoločnosť Wflow vynaloží primerané úsilie na riadne zabezpečenie Dát proti strate, narušeniu alebo neoprávnenému prístupu v súlade so štandardnou praxou. Zabezpečenie Dát je realizované na úrovni Platformy s využitím štandardnej ochrany proti útokom (napr. komunikácia so serverom je šifrovaná bezpečnostným certifikátom SSL, prihlásenie do aplikácie prebieha prostredníctvom protokolu OAuth 2.0, dáta na serveroch sú šifrované 256-bitovým algoritmom AES). Platformu hosťujeme u popredného poskytovateľa profesionálnych služieb infraštruktúry B2B a prijímame nevyhnutné opatrenia, aby sme minimalizovali riziko akéhokoľvek narušenia bezpečnosti alebo integrity Dát.

9.3. Vzhľadom na to, že Platforma je cloudový nástroj určený okrem iného na prácu s dátami, môže spoločnosť Wflow ako spracovateľ pre Zákazníka pri plnení Zmluvy spracovávať osobné údaje tretích osôb, ktoré Zákazník do Platformy nahral alebo ich prostredníctvom nej zhromaždil („Osobné údaje“). Toto spracovanie sa riadi zmluvou o spracovaní osobných údajov, ktorej obsah tvorí prílohu č. 1 týchto Podmienok, a stáva sa tak neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

10. Duševné vlastníctvo

10.1. Spoločnosť Wflow investovala značné úsilie a zdroje do vývoja svojho duševného vlastníctva, okrem iného do Platformy, Služieb a akéhokoľvek ďalšieho softvéru, vlastností, funkcií, dizajnu, autorských diel akéhokoľvek druhu, informácií alebo iných materiálov, ktoré vám sprístupnila („Duševné vlastníctvo“). Wflow vám týmto poskytuje právo používať Duševné vlastníctvo na účely používania Služieb a/alebo Platformy „tak, ako je“ na nevýhradnej báze, bez akýchkoľvek iných záruk než tých, ktoré sú uvedené v týchto Podmienkach, a to počas poskytovania Služieb. Zároveň s týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetko Duševné vlastníctvo zostáva výhradným vlastníctvom spoločnosti Wflow a ich dodávateľov av žiadnom momente nezískavate iné práva než tie, ktoré vám sú výslovne udelené týmito Podmienkami, pokiaľ na to Wflow nedá vopred písomný súhlas. Wflow si vyhradzuje právo odstrániť prístup Zákazníka k akémukoľvek Duševnému vlastníctvu po ukončení poskytovania Sužieb.

10.2. Ďalej sa zaväzujete, že sa nebudete pokúšať o spätné inžinierstvo alebo akýkoľvek iný prístup k zdrojovému kódu akéhokoľvek Duševného vlastníctva. Bez ohľadu na toto obmedzenie nesmiete obchádzať technickej ochrany alebo iné obmedzenia spojené s Platformou alebo Službami, s výnimkou prípadov, keď je takáto činnosť výslovne povolená príslušnými právnymi predpismi. Nesmiete používať Duševné vlastníctvo na vytváranie akéhokoľvek softvéru, ktorý je podobný Službám. Nesmiete obchádzať žiadne technologické ochranné opatrenia v Službách a/alebo Platforme alebo ochranné opatrenia s nimi súvisiace a ďalej nesmiete umožniť prístup k Službám neautorizovaným aplikáciám tretích strán.

10.3. Pokiaľ nám poskytnete spätnú väzbu k Službám, napríklad odporúčania na vylepšenie alebo funkcie, nebude taká spätná väzba považovaná za dôvernú a chránenú a implementácia tejto spätnej väzby je vlastníctvom Wflow a môže sa stať súčasťou nášho Duševného vlastníctva bez toho, aby vám za to bola poskytnutá náhrada.

10.4. Každá zo strán tejto Zmluvy má právo používať na svojich webových stránkach a vo svojich marketingových materiáloch logo a názov druhej strany a udeľuje tejto druhej strane v tomto rozsahu odvolateľnú licenciu.

11. Dôverné informácie

11.1.Wflow i Zákazník súhlasí s tým, že všetky finančné, obchodné a technické informácie (napr. obchodné a marketingové plány a stratégie, obchodné vzťahy, informácie o dodávateľoch a zákazníkoch, zdrojové kódy a obchodné tajomstvo), vrátane akýchkoľvek informácií oznámených spoločnosťou Wflow alebo Zákazníkom alebo v ich mene v súvislosti s poskytovaním Služieb, ktoré sú také povahy, že by mali byť dôvodne považované za dôverné a citlivé, predstavujú „Dôverné informácie“ každej strany.

11.2. Wflow a Zákazník vyhlasujú a zaručujú, že budú Dôverné informácie uchovávať v tajnosti a urobia všetky primerané opatrenia, aby zabránili neoprávnenému prístupu k nim, a že ich nebudú zverejňovať ani používať, s výnimkou plnenia svojich povinností a výkonu svojich práv podľa tejto Zmluvy.

11.3. Vyššie uvedené povinnosti sa nevzťahujú na Dôverné informácie, ktoré sú (a) ich príjemcom už preukázateľne predtým známe bez akéhokoľvek obmedzenia; (b) preukázateľne a oprávnene poskytnuté príjemcom treťou stranou bez akéhokoľvek bez obmedzenia; (c) všeobecne dostupné verejnosti bez porušenia týchto Podmienok; (d) ním nezávisle vyvinuté bez odkazu na Dôverné informácie zverejniteľa alebo bez ich použitia; alebo (e) použité alebo zverejnené s výslovným súhlasom zverejniteľa.

11.4. Ak je príjemca povinný zverejniť Dôverné informácie na základe súdneho alebo správneho konania alebo príkazu, je povinný čo najskôr a pred akýmkoľvek takýmto zverejnením poskytnúť druhej strane dostatočné oznámenie a primeranú pomoc, aby mohla takúto požiadavku alebo príkaz napadnúť, ak tak chce urobiť.

11.5. Povinnosti podľa tohto článku zostávajú v platnosti aj po ukončení tejto Zmluvy po dobu troch (3) rokov. Strana, ktorá poruší svoje povinnosti podľa tohto článku, je povinná zaplatiť druhej strane zmluvnú pokutu vo výške 4250 Eur za každé také porušenie. Uplatnením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.

12. Aplikácia tretích strán

12.1. Pre prihlásenie do užívateľského účtu a využívanie prípadných ďalších funkcií môžete Wflow udeliť prístup k svojim účtom tretích strán, ako sú Google. Prístup Wflow k týmto účtom môžete kedykoľvek zrušiť pomocou stránky nastavenia zabezpečenia príslušnej tretej strany.

12.2. V rozsahu, v akom je možné prostredníctvom Platformy pristupovať k akýmkoľvek službám, nástrojom alebo obsahu poskytovaným tretími stranami (ďalej len „Tretie strany“), platia podmienky Tretích strán a používaním Platformy výslovne vyhlasujete, že s ich podmienkami súhlasíte. Napríklad aplikácie Rossum alebo Dativery sú integrované do Platformy a ich podmienky používania nájdete na adrese https://drive.google.com/file/d/1Lr4WbcK216CGk_r9mjyNLWkSVV42udbM/view, respektíve https://www.dativery.com/sk/spolecnost/terms /. Ostatné Tretie strany sú uvedené na Webových stránkach.

12.3. Wflow nemá žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi akýchkoľvek tretích strán a nenesie za ne žiadnu zodpovednosť. Za ponuky žiadneho z týchto subjektov/osôb ani za ich webové stránky či softvér neručíme. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Wflow nenesie priamu ani nepriamu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené používaním alebo v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby dostupné na stránkach alebo prostredníctvom Tretích strán.

13. Obmedzenie zodpovednosti

13.1. V rozsahu povolenom zákonom nenesieme za žiadnych okolností voči vám ani žiadnemu z vašich pridružených subjektov zodpovednosť za náhodné, následné, sankčné, zvláštne alebo akékoľvek iné podobné škody vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiace, okrem iného vrátane ušlého zisku alebo straty podnikania, a to ani v prípade, že sme boli informovaní alebo sme mali vedieť o pravdepodobnosti vzniku takýchto škôd. Naša celková zodpovednosť akéhokoľvek druhu vyplývajúca z tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiaca, bez ohľadu na to, či je žaloba alebo nárok založený na Zmluve, delikte alebo inak, v žiadnom prípade neprekročí Cenu, ktorú sme obdržali z vášho používania našej Platformy a/alebo Služieb počas štyroch (4) mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu udalosti, ktorá viedla k vzniku nároku, najviac však do sumy vo výške 50 000 Sk. Existencia viac ako jedného nároku tento limit nezvyšuje.

13.2. Aby sme predišli akýmkoľvek pochybnostiam, nezodpovedáme za zákonnú archiváciu dát a dôrazne vám odporúčame pravidelne zálohovať všetky Dáta obsiahnuté vo vašom Účte.

13.3. Na účely tohto článku sú výrazy „my“ a „naše“ (a ďalšie použitie prvej osoby množného čísla) definované tak, že zahŕňajú naše dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, vedúcich pracovníkov, konateľa, zamestnancov, zástupcov, konzultantov a poskytovateľov služieb tretích strán.

14. Upozornenie

14.1. Prístup k našej Platforme a/alebo Službám a ich používanie je na vaše vlastné riziko. Máme právo vykonávať zmeny a aktualizovať všetky informácie obsiahnuté na našej Platforme bez predchádzajúceho upozornenia. Snažíme sa o čo najpresnejší popis každej Služby ponúkanej na Platforme. Nezaručujeme však, že špecifikácie Služieb, Ceny alebo iný obsah poskytovaný na našej Platforme sú úplné, presné, spoľahlivé, aktuálne alebo bezchybné, a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi.

4.2. Platforma a Služby na nej sú poskytované „tak, ako sú“, a bez akýchkoľvek záruk. Akákoľvek záruka predajnosti, vhodnosti na určitý účel, neporušovanie práv alebo akákoľvek iná záruka je vylúčená v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi.

14.3. Zrieknutie sa zodpovednosti podľa tohto článku sa vzťahuje aj na naše dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti a poskytovateľov služieb tretích strán.

15. Odškodnenie

15.1. V rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi nás odškodníte za všetky straty a záväzky, vrátane poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vyplývajú z týchto Podmienok alebo súvisia s vaším používaním našich Služieb a/alebo Platformy. Vyhradzujeme si právo výlučnej kontroly nad vymáhaním a obhajobou akýchkoľvek nárokov, na ktoré sa vzťahuje tento článok. Pokiaľ sa rozhodneme toto právo uplatniť, súhlasíte s tým, že nám poskytnete všetku potrebnú súčinnosť.

15.2. Vaša povinnosť odškodniť nás podľa tohto článku sa vzťahuje aj na naše dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, vedúcich pracovníkov, konateľa, zamestnancov, ďalších zástupcov a poskytovateľov služieb tretích strán.

16. Doručovanie

16.1. Všetky úkony, ktoré majú byť urobené podľa tejto Zmluvy, musia byť písomne ​​doručené na adresu strany uvedenú v záhlaví Zmluvy buď (i) osobne, (ii) doporučeným listom alebo (iii) e-mailom.

16.2. Oznámenie alebo iné oznámenie sa považuje za riadne urobené a účinné, ak:

 • 6.2.1. bolo úspešne odoslané prostredníctvom správnej e-mailovej adresy druhej strane;

 • 6.2.2. druhá strana doručenia zmarila alebo odmietla.

16.3. Pokiaľ je možné za deň doručenia podľa vyššie uvedených pravidiel považovať viac ako jeden deň, je dňom účinného doručenia ten deň, ktorý nastane skôr.

17. Doba trvania a ukončenia Zmluvy

17.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

17.2. Strany môžu Zmluvu vypovedať z akéhokoľvek dôvodu na základe trojmesačnej písomnej výpovede (vrátane e-mailu) zaslanej druhej strane v súlade s článkom 16. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane. Výpoveď nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená druhej strane, pokiaľ strana podávajúca výpoveď vo výpovedi neurčí neskorší dátum. Po celú dobu výpovednej doby ste povinní spoločnosti Wflow riadne hradiť Cenu a Wflow je povinná vám poskytovať Služby. Pre vylúčenie všetkých pochybností, vypovedaním predplatenej Služby nevzniká Zákazníkovi právo na vrátenie zaplatenej Ceny, a to ani časti zodpovedajúcej cene za nevyužité mesiace Služby či vyťažovacej a/alebo inej kapacity.

17.3. Táto Zmluva môže byť tiež okamžite vypovedaná, pokiaľ niektorá zo strán podstatne poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy. Za závažné porušenie sa považuje najmä (i) vznik dôvodov na odstúpenie od Zmluvy podľa ustanovenia § 2002 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, (ii) skutočnosť, že Zákazník vstúpi do likvidácie, (iii) ak bude právoplatným rozhodnutím príslušného súdu potvrdený úpadok Zákazníka, alebo (iv) ak bude v tejto Zmluve určité porušenie povinnosti označené ako „podstatné porušenie“.

17.4. Wflow môže tiež okamžite ukončiť Zmluvu a odobrať vám prístup k Platforme, a to s výpovednou lehotou alebo bez nej, pokiaľ spoločnosť Wflow podľa svojho uváženia zistí, že ste porušili tieto Podmienky alebo iné dohody či pokyny, ktoré môžu súvisieť s vaším používaním Platformy a/ alebo Služieb.

17.5. Wflow môže tiež ukončiť Zmluvu a odobrať vám prístup k Platforme, pokiaľ ste v stanovenej lehote nezaplatili Cenu, a to ani v dodatočnej lehote desiatich (10) dní.

17.6. Ukončením Zmluvy nezanikajú záväzky a nároky strán, ktoré v súlade so Zmluvou a platnými právnymi predpismi trvajú aj po ukončení Zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností ide najmä o práva duševného vlastníctva, povinnosti týkajúce sa dôvernosti a ochrany údajov, peňažné nároky a nároky na náhradu škody.

17.7. Po ukončení Zmluvy poskytne spoločnosť Wflow Zákazníkovi možnosť dlhodobej archivácie a/alebo jednorazovej zálohy dát podľa aktuálneho cenníka, a to bežne používanom databázovom formáte.

18. Riešenie sporov a rozhodné právo

18.1. Tieto Podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s právom Slovenskej republiky. Použitie kolíznych noriem je vylúčené. 18.2. Strany sa budú v prvom rade usilovať o zmierne vyriešenie prípadných sporov vyplývajúcich z týchto Podmienok. Pokiaľ sa spor nepodarí vyriešiť zmierovou cestou, podlieha každý takýto spor výlučnej právomoci príslušných súdov Slovenskej republiky.

19. Rôzne

19.1. Tieto Podmienky a zásady predstavujú úplnú dohodu medzi vami a nami a nahrádzajú všetky predchádzajúce zmluvné vzťahy.

19.2. Pokiaľ je alebo sa kedykoľvek stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné v akomkoľvek ohľade podľa práva akejkoľvek jurisdikcie, nebude to mať vplyv na zákonnosť, platnosť alebo vymáhateľnosť akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy v danej jurisdikcii. Ak by akékoľvek neplatné, nevymáhateľné alebo nezákonné ustanovenie bolo platné, vymáhateľné alebo zákonné, pokiaľ by bola niektorá jeho časť vypustená, použije sa toto ustanovenie s minimálnymi úpravami potrebnými na to, aby bolo zákonné, platné a vymáhateľné.

19.3. Žiadne oneskorenie, úkon alebo opomenutie ktorejkoľvek zo strán pri uplatnení akéhokoľvek práva alebo opravného prostriedku sa nepovažuje za vzdanie sa tohto alebo iného práva alebo opravného prostriedku. 19.4. Nadpisy článkov a odsekov nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy. Účinné od 22. 2. 2023

Príloha č. 1 k Podmienkam o poskytovaní služieb

ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Táto zmluva je v zmysle článku 28 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“) uzavretá ako súčasť zmluvy medzi spoločnosťou Wflow a zákazníkom na základe Podmienok („DPA“) ). Všetky pojmy použité v Podmienkach majú pre účely tohto DPA rovnaký význam. DPA sa týka spracovania osobných údajov (ako je bližšie špecifikované v článku 3. DPA) („Spracovanie“), vo vzťahu ku ktorým Zákazník vystupuje ako správca údajov a spoločnosť Wflow pre Zákazníka spracováva osobné údaje v postavení spracovateľa.“), ve vztahu k nimž Zákazník vystupuje jako správce údajů a společnost Wflow pro Zákazníka zpracovává osobní údaje v postavení zpracovatele. 

2. Povinnosti

2.1. Zákazník sa ako správca Osobných údajov zaväzuje, že bude mať po celú dobu spracovania osobných údajov v Platforme platný právny základ pre príslušné spracovanie a že bude plniť všetky svoje zákonné povinnosti voči subjektom údajov, najmä informačnú povinnosť. Zákazník sa ďalej zaväzuje bezodkladne odstrániť z Platformy Osobné údaje, pre spracovanie ktorých v Platforme nemá platný právny základ.

2.2. Wflow sa zaväzuje spracovávať Osobné údaje iba na základe pokynov Zákazníka vyplývajúcich z DPA, prípadne na základe pokynov, ktoré Zákazník zadá prostredníctvom svojho Účtu. Pokyny sú obmedzené rozsahom povinností Wflow vyplývajúcich z DPA. Spoločnosť Wflow upozorní Zákazníka, ak sa domnieva, že jeho pokyny sú v rozpore s právnymi predpismi.

2.3. Údaje Zákazníka nebudú odovzdávané do krajín mimo EÚ, tj do tretích krajín.

2.4. Wflow sa zaväzuje zachovávať dôvernosť vo vzťahu ku všetkým Osobným údajom a zabezpečiť, aby všetky osoby oprávnené spracovávať Osobné údaje na strane Wflow boli viazané zmluvnými alebo zákonnými povinnosťami mlčanlivosti, a to vrátane všetkých ďalších spracovateľov, ktorých Wflow zapojí do spracovania. Povinnosť mlčanlivosti pretrváva aj po ukončení platnosti DPA.

2.5. Na spracovaní Osobných údajov sa ako ďalší spracovatelia na základe zmluvného vzťahu s Wflow podieľajú:

 • Microsoft Azure, dátové centrum v Dubline, Írsko.

 • Microsoft Azure, dátové centrum v Amsterdame, Holandsko

 • Rossum Ltd, Spojené kráľovstvo PDF GENERATOR API (Actual Reports OÜ)


2.6. Zákazník ako správca udeľuje Wflow všeobecné povolenie na vykonávanie zmien v zapojení čiastkových spracovateľov. Wflow bude Zákazníka informovať najmenej tridsať (30) dní pred pridaním alebo výmenou čiastkových spracovateľov. Zákazník môže vzniesť námietky proti zmenám týkajúcim sa čiastkových spracovateľov zapojených do Spracovania do desiatich (10) kalendárnych dní od takého oznámenia. V takom prípade budú Wflow a Zákazník v dobrej viere spolupracovať na vyriešení dôvodov námietky.

2.7. Akýkoľvek ďalší spracovateľ zapojený do Spracovania vykonávaného spoločnosťou Wflow je zmluvne viazaný rovnakými povinnosťami ako podľa tejto Zmluvy.

2.8. Wflow sa zaväzuje zaviesť technické a organizačné opatrenia opísané v článku 4 DPA.

2.9. Wflow bude v primeranom rozsahu nápomocná Zákazníkovi pri plnení jeho povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv subjektu údajov, pokiaľ žiadosti subjektu údajov nemožno riešiť priamo prostredníctvom Účtu. Pokiaľ Wflow dostane žiadosť adresovanú Zákazníkovi, odovzdá ju Zákazníkovi bez zbytočného odkladu.

2.10. Wflow bude Zákazníkovi v primeranom rozsahu nápomocná pri plnení povinností týkajúcich sa zabezpečenia Osobných údajov, ohlasovaní a oznamovaní prípadov porušenia zabezpečenia, posudzovaní vplyvu spracovania na ochranu údajov a konzultáciách s dozorným úradom, pričom zohľadní povahu spracovania a informácie, ktoré má Zákazník k dispozícii. Wflow ohlási Zákazníkovi bez zbytočného odkladu každé porušenie zabezpečenia Osobných údajov, o ktorom sa dozvie.

2.11. Po ukončení Zmluvy Wflow vymaže Osobné údaje a ich kópie, pokiaľ zákon nevyžaduje ich uchovanie. Vzhľadom na to, že Osobné údaje sú spracovávané iba v elektronickej podobe a Zákazník k nim má prístup, nie je Wflow povinná vrátiť Osobné údaje Zákazníkovi na dátovom nosiči.

2.12. Wflow poskytne Zákazníkovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v článku 28 GDPR a uľahčí a prispeje k auditom, vrátane kontrol, vykonávaných priamo Zákazníkom alebo audítorom menovaným Zákazníkom v primeraných lehotách.

3. Popis spracovania

3.1. Wflow bude pre Zákazníka vykonávať nižšie uvedené spracovanie Osobných údajov ako spracovateľ (iba z hľadiska poskytovania technického riešenia v podobe Platformy):

3.1.1. Subjekty a typ údajov: Užívatelia Služby (identifikačné a kontaktné údaje); subjekty, ktorých Osobné údaje sú uvedené v dokumentoch nahraných Zákazníkom na Platformu (identifikačné a kontaktné údaje, údaje o vzťahu k Tretej strane);

3.1.2. Druh spracovania: najmä zhromažďovanie, usporiadanie, uchovávanie, vyhľadávanie, triedenie, sprístupnenie, používanie, zmena, výmaz; 3.1.3. Účel spracovania

 • spracovanie a archivácia účtovných dokladov pre Zákazníka;

  • správa užívateľských Účtov a ich oprávnenie;

  • zaznamenávanie prístupov/zmien vykonaných Užívateľmi Účtov;

  • vyťažovanie údajov v dokumentoch nahraných Zákazníkmi do Platformy;

3.1.4. Povaha spracovania: prevažne automatizované, čiastočne manuálne; 3.1.5. Doba trvania Spracovanie: po dobu trvania Zmluvy medzi Wflow a Zákazníkom, pokiaľ Zákazník ako správca neodstráni Osobné údaje skôr.

4. Technické a organizačné opatrenia

4.1. Wflow sa zaväzuje zaviesť a udržiavať technické a organizačné opatrenia v súvislosti so spracovaním, a to minimálne v nasledujúcom rozsahu:

 • Zabezpečené dátové centrum s certifikáciou ISO 27001 nachádzajúce sa v EÚ, v ktorom sú zavedené logické (firewall, heslá, role a oprávnenia) a fyzické opatrenia pre kontrolu prístupu (dvere, zámky, recepcia/stráž, elektronické zabezpečenie, kamerový systém);

 • Šifrovanie prenášaných dát Zákazníkov; Silná politika hesiel v Platforme a šifrovanie hesiel;

 • Povinnosť mlčanlivosti všetkých zamestnancov Wflow s možnosťou prístupu k Osobným údajom;

 • Uzatvorenie zmlúv o spracovaní údajov v súlade s článkom 28 GDPR so všetkými spracovateľmi;

 • vnútorná smernica o ochrane údajov vrátane systému kontroly prístupu k osobným údajom;

 • Pravidelné automatické zálohovanie;

 • Pravidelná revízia bezpečnostnej koncepcie.